Southern Lolopo [ysp]

ชื่อภาษา ISO: Southern Lolopo
รหัสภาษา ISO: ysp
จำนวนประชากร: 190,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yi: Lolo in Mojiang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6077
รหัสสำเนียงของ ROD: 06077

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Lolo in Mojiang

ꆇꉙ
Lolo in Mojiang
Nuosu
Yi, Sichuan: Lolo in Mojiang
彝:墨江哈尼族

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Lolo in Mojiang

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Lolo in Mojiang

C28961 พระคำแห่งชีวิต

2. Yi, Southern Lolopho

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19359
รหัสสำเนียงของ ROD: 19359
จำนวนประชากร: 190,000

พื้นที่ใช้ภาษา Yi, Southern Lolopho

China

People Groups who speak Southern Lolopo

Luoluopo, Western;