Yugoslavian Sign Language [ysl]

ชื่อภาษา ISO: Yugoslavian Sign Language
รหัสภาษา ISO: ysl
จำนวนประชากร: 11,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yugoslavian Sign Language (Kosovo)

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20731

พื้นที่ใช้ภาษา Yugoslavian Sign Language (Kosovo)

Serbia

2. Yugoslavian Sign Language (Serbian)

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19357

พื้นที่ใช้ภาษา Yugoslavian Sign Language (Serbian)

Serbia
Slovenia

People Groups who speak Yugoslavian Sign Language

Deaf;