Yugoslavian Sign Language [ysl]

ชื่อภาษา ISO: Yugoslavian Sign Language
รหัสภาษา ISO: ysl
จำนวนประชากร: 11,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yugoslavian Sign Language

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19357

พื้นที่ใช้ภาษา Yugoslavian Sign Language

Serbia
Slovenia

2. Yugoslavian Sign Language: Serbian Sign Language

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20732

พื้นที่ใช้ภาษา Yugoslavian Sign Language: Serbian Sign Language

Serbia

3. Yugoslavian Sign Language: Slovenian Sign Language

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20731

พื้นที่ใช้ภาษา Yugoslavian Sign Language: Slovenian Sign Language

Serbia

People Groups who speak Yugoslavian Sign Language

Deaf;