Yahuna [ynu]

ชื่อภาษา ISO: Yahuna
รหัสภาษา ISO: ynu

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yahuna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18403

พื้นที่ใช้ภาษา Yahuna

Colombia

2. Yahuna: Datuana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18404

พื้นที่ใช้ภาษา Yahuna: Datuana

Colombia

3. Yahuna: Opaina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18405

พื้นที่ใช้ภาษา Yahuna: Opaina

Colombia