Yansi [yns]

ชื่อภาษา ISO: Yansi
รหัสภาษา ISO: yns
จำนวนประชากร: 100,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kiyandji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1572
รหัสสำเนียงของ ROD: 01572

ชื่ออื่นสำหรับ Kiyandji

Eyansi
Eyanzi
Kimputu
Kiyanzi
Yans
Yanzi

พื้นที่ใช้ภาษา Kiyandji

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kiyandji

C20671 พระคำแห่งชีวิต

2. Kiyansi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1546
รหัสสำเนียงของ ROD: 01546

ชื่ออื่นสำหรับ Kiyansi

Yans

พื้นที่ใช้ภาษา Kiyansi

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kiyansi

C15270 พระคำแห่งชีวิต

3. Kiyansi: Banningville

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1983
รหัสสำเนียงของ ROD: 01983

ชื่ออื่นสำหรับ Kiyansi: Banningville

Banningville
Yans: Banningville

พื้นที่ใช้ภาษา Kiyansi: Banningville

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kiyansi: Banningville

C09981 พระคำแห่งชีวิต w/ LINGALA

4. Yansi: Yeei

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18471
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yansi: Yeei

Yeei
Yey

พื้นที่ใช้ภาษา Yansi: Yeei

Congo, Democratic Republic of

People Groups who speak Yansi

Yansi;