Yambes [ymb]

ชื่อภาษา ISO: Yambes
รหัสภาษา ISO: ymb
จำนวนประชากร: 1,080

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Labuain

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3055
รหัสสำเนียงของ ROD: 03055

พื้นที่ใช้ภาษา Labuain

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Labuain

C13451 พระคำแห่งชีวิต

2. Yambes

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 976

ชื่ออื่นสำหรับ Yambes

Kombio
Kombio: Yambes

พื้นที่ใช้ภาษา Yambes

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yambes

C05061 พระคำแห่งชีวิต

3. Yambes: East Yambes

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18440
จำนวนประชากร: 860

ชื่ออื่นสำหรับ Yambes: East Yambes

East Yambes

พื้นที่ใช้ภาษา Yambes: East Yambes

Papua New Guinea

4. Yambes: West Yambes

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18441
จำนวนประชากร: 860

ชื่ออื่นสำหรับ Yambes: West Yambes

West Yambes

พื้นที่ใช้ภาษา Yambes: West Yambes

Papua New Guinea

People Groups who speak Yambes

Yambes;