Nyâlayu (Nyelâyu) [yly]

ชื่อภาษา ISO: Nyâlayu (Nyelâyu)
รหัสภาษา ISO: yly
จำนวนประชากร: 1,960

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nyalayu: Belep

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15149
จำนวนประชากร: 1,400

ชื่ออื่นสำหรับ Nyalayu: Belep

Belep

พื้นที่ใช้ภาษา Nyalayu: Belep

New Caledonia

2. Nyalayu: Yalayu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15150
จำนวนประชากร: 1,400

ชื่ออื่นสำหรับ Nyalayu: Yalayu

Yalayu

พื้นที่ใช้ภาษา Nyalayu: Yalayu

New Caledonia

3. Nyelâyu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15148
จำนวนประชากร: 1,400

ชื่ออื่นสำหรับ Nyelâyu

Nyalayu
Nyelayu

พื้นที่ใช้ภาษา Nyelâyu

New Caledonia

People Groups who speak Nyâlayu

Yalayu;