Western Yiddish [yih]

ชื่อภาษา ISO: Western Yiddish
รหัสภาษา ISO: yih
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Yiddish
จำนวนประชากร: 49,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yiddish, Western

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18574
จำนวนประชากร: 49,210

ชื่ออื่นสำหรับ Yiddish, Western

Judeo-German
Yiddish
Yidish

พื้นที่ใช้ภาษา Yiddish, Western

Belgium
France
Germany
Hungary
Israel
Netherlands
Switzerland

2. Yiddish, Western: Midwestern Yiddish

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18575

ชื่ออื่นสำหรับ Yiddish, Western: Midwestern Yiddish

Midwestern Yiddish

พื้นที่ใช้ภาษา Yiddish, Western: Midwestern Yiddish

Germany
Hungary

3. Yiddish, Western: Northwestern Yiddish

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18576

ชื่ออื่นสำหรับ Yiddish, Western: Northwestern Yiddish

Northwestern Yiddish

พื้นที่ใช้ภาษา Yiddish, Western: Northwestern Yiddish

Germany
Hungary
Netherlands

4. Yiddish, Western: Southwestern Yiddish

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18577

ชื่ออื่นสำหรับ Yiddish, Western: Southwestern Yiddish

Southwestern Yiddish

พื้นที่ใช้ภาษา Yiddish, Western: Southwestern Yiddish

Germany
Hungary

People Groups who speak Western Yiddish

Jew, Western Yiddish-Speaking;