Gepo [ygp]

ชื่อภาษา ISO: Gepo
รหัสภาษา ISO: ygp
จำนวนประชากร: 87,300

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Gepo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20358

ชื่ออื่นสำหรับ Gepo

Baiyi
Gepu
Guo
Gupu
Guzu
Jiantouyi
Kopu
Köpu
Nasu
Pingtouyi

พื้นที่ใช้ภาษา Gepo

China

2. Gepo: Luquan Naso

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21050

ชื่ออื่นสำหรับ Gepo: Luquan Naso

Luquan Naso

พื้นที่ใช้ภาษา Gepo: Luquan Naso

China

3. Gepo: Wuding Naisu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21051

ชื่ออื่นสำหรับ Gepo: Wuding Naisu

Gupu
Kopu
Köpu
Wuding Naisu

พื้นที่ใช้ภาษา Gepo: Wuding Naisu

China

People Groups who speak Gepo

Gepo, Eastern; Gepo, Western;