Yakha [ybh]

ชื่อภาษา ISO: Yakha
รหัสภาษา ISO: ybh
จำนวนประชากร: 20,410

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yakha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4226

ชื่ออื่นสำหรับ Yakha

Dewansala
Roi
Yakkha
Yakkhaba
Yakkhaba Cea
Yakkhaba Sala
Yakthomba
याखा

พื้นที่ใช้ภาษา Yakha

India
Nepal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yakha

A65000 Nunaa Saalen [ข่าวประเสริฐ]
A65001 Omcheaa Chuknimongchaan Jumtimenaa [The Truth Cannot Be Hidden]
C20481 พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI

2. Yakha: Eastern Yakha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18413
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yakha: Eastern Yakha

Eastern Yakha

พื้นที่ใช้ภาษา Yakha: Eastern Yakha

India
Nepal

3. Yakha: Northern Yakha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18414
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yakha: Northern Yakha

Northern Yakha

พื้นที่ใช้ภาษา Yakha: Northern Yakha

India
Nepal

4. Yakha: Southern Yakha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18415
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yakha: Southern Yakha

Southern Yakha

พื้นที่ใช้ภาษา Yakha: Southern Yakha

India
Nepal

People Groups who speak Yakha

Yakha;