Yemba [ybb]

ชื่อภาษา ISO: Yemba
รหัสภาษา ISO: ybb
จำนวนประชากร: 300,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bangwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2602
รหัสสำเนียงของ ROD: 02602

ชื่ออื่นสำหรับ Bangwa

Atsang-Bangwa
Bafou
Bamileke-Yemba
Dschang
Moh
Tchang
Yemba
Yemba-Nwe

พื้นที่ใช้ภาษา Bangwa

Cameroon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bangwa

A06201 Becoming a Friend of God

2. Yemba: Foreke Dschang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18538
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yemba: Foreke Dschang

Dschang
Foreke Dschang
Tchang

พื้นที่ใช้ภาษา Yemba: Foreke Dschang

Cameroon

People Groups who speak Yemba

Bamileke-Tchang;