Yao [yao]

ชื่อภาษา ISO: Yao
รหัสภาษา ISO: yao
จำนวนประชากร: 3,116,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yao: Malawi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1109
รหัสสำเนียงของ ROD: 01109
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 5

ชื่ออื่นสำหรับ Yao: Malawi

Achawa
Adsawa
Adsoa
Ajawa
Ayao
Ayawa
Ayo
ChiYao: Malawi
ChiYawo: Malawi
Ciyao
Djao
Haiao
Hiao
Hyao
Jao
Veiao
Yao: Nyasa
Yawo
Yawo: Malawi

พื้นที่ใช้ภาษา Yao: Malawi

Malawi
Mozambique
Tanzania

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yao: Malawi

A01721 พระคำแห่งชีวิต
A82302 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A82308 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A82301 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A82303 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A82305 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A82310 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A82309 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A82304 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A82306 เพลง 1
A82318 ชีวิตของพระคริสต์ 1-45
A82307 เพลง 2
A82319 ชีวิตของพระคริสต์ 46-78
A82320 ชีวิตของพระคริสต์ 79-120
A82300 Children's เรื่อง

2. Yao: Massaninga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18474
รหัสสำเนียงของ ROD: 18474
จำนวนประชากร: 1,597,000

พื้นที่ใช้ภาษา Yao: Massaninga

Malawi
Mozambique
Zambia

3. Yao: Mozambique

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18472
รหัสสำเนียงของ ROD: 18472
จำนวนประชากร: 160,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yao: Mozambique

ChiYao: Mozambique
ChiYawo: Mozambique
Cimakale
Makale
Mozambican Yawo
Yao: Makale
Yawo: Mozambique

พื้นที่ใช้ภาษา Yao: Mozambique

Malawi
Mozambique
Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yao: Mozambique

A64050 ข่าวประเสริฐ

4. Yao: Tanzania

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1086
รหัสสำเนียงของ ROD: 01086

ชื่ออื่นสำหรับ Yao: Tanzania

ChiYao: Tanzania
ChiYawo: Tanzania
Tanzania
Yao [Tanzania]
Yawo: Tanzania

พื้นที่ใช้ภาษา Yao: Tanzania

Malawi
Mozambique
Tanzania
Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yao: Tanzania

C05271 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Yao

Ajao;