Mayangna [yan]

ชื่อภาษา ISO: Mayangna
รหัสภาษา ISO: yan
จำนวนประชากร: 8,700

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mayangna

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21077

พื้นที่ใช้ภาษา Mayangna

Nicaragua

2. Sumu Twaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 590
รหัสสำเนียงของ ROD: 00590

ชื่ออื่นสำหรับ Sumu Twaka

Soumo
Suma Twaka
Sumo
Sumoo
Sumo Tawahka
Sumu
Sumu Twàka
Taguaca

พื้นที่ใช้ภาษา Sumu Twaka

Nicaragua

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sumu Twaka

A10371 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Mayangna

Sumu;