Yakama [yak]

ชื่อภาษา ISO: Yakama
รหัสภาษา ISO: yak
จำนวนประชากร: 25

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yakima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 197

พื้นที่ใช้ภาษา Yakima

United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yakima

C14441 พระคำแห่งชีวิต

2. Yakima: Klikitat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18416
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yakima: Klikitat

Klikitat

พื้นที่ใช้ภาษา Yakima: Klikitat

United States of America

People Groups who speak Yakama

Yakima;