Yazgulyam [yah]

ชื่อภาษา ISO: Yazgulyam
รหัสภาษา ISO: yah
จำนวนประชากร: 9,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yazgulami

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6144

ชื่ออื่นสำหรับ Yazgulami

Iazgulem
Yazgulam
Yazgulyam
Yazgulyami

พื้นที่ใช้ภาษา Yazgulami

Tajikistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yazgulami

A78151 Luke (Selections)

2. Yazgulyam: Lower Yazgulyam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18516
จำนวนประชากร: 4,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yazgulyam: Lower Yazgulyam

Lower Yazgulyam

พื้นที่ใช้ภาษา Yazgulyam: Lower Yazgulyam

Tajikistan

3. Yazgulyam: Upper Yazgulyam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18517
จำนวนประชากร: 4,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yazgulyam: Upper Yazgulyam

Upper Yazgulyam

พื้นที่ใช้ภาษา Yazgulyam: Upper Yazgulyam

Tajikistan

People Groups who speak Yazgulyam

Yazgul;