Ketengban [xte]

ชื่อภาษา ISO: Ketengban
รหัสภาษา ISO: xte
จำนวนประชากร: 9,970

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ketengban

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11890
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ketengban

Kupel
Oktengban

พื้นที่ใช้ภาษา Ketengban

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ketengban

A37649 ข่าวประเสริฐ

2. Ketengban: Bime

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11891
รหัสสำเนียงของ ROD: 11891
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ketengban: Bime

Bime

พื้นที่ใช้ภาษา Ketengban: Bime

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ketengban: Bime

A64949 ข่าวประเสริฐ
A65581 เริ่มต้นกับพระเจ้า

3. Ketengban: Okbap

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11892
รหัสสำเนียงของ ROD: 11892
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ketengban: Okbap

Ketengban Ogbak
Okbap

พื้นที่ใช้ภาษา Ketengban: Okbap

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ketengban: Okbap

A65171 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A65583 Walking Jesus' Way

4. Ketengban: Omban

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11893
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ketengban: Omban

Omban

พื้นที่ใช้ภาษา Ketengban: Omban

Indonesia

5. Ketengban: Onya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11894
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ketengban: Onya

Onya

พื้นที่ใช้ภาษา Ketengban: Onya

Indonesia

People Groups who speak Ketengban

Kupel;