Sherpa [xsr]

ชื่อภาษา ISO: Sherpa
รหัสภาษา ISO: xsr
จำนวนประชากร: 183,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sherpa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4242

ชื่ออื่นสำหรับ Sherpa

Serwa
Sharpa
Sharpa Bhotia
Twerpa
Xiaerba
त्वेर्पा
西而巴

พื้นที่ใช้ภาษา Sherpa

China
India
Nepal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sherpa

C20071 พระคำแห่งชีวิต w/ LHASA เพลง

2. Sherpa: Khumbu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16614
จำนวนประชากร: 49,895

ชื่ออื่นสำหรับ Sherpa: Khumbu

Khumbu

พื้นที่ใช้ภาษา Sherpa: Khumbu

China
India
Nepal

3. Sherpa: Ramechaap

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16615
จำนวนประชากร: 49,895

ชื่ออื่นสำหรับ Sherpa: Ramechaap

Ramechaap

พื้นที่ใช้ภาษา Sherpa: Ramechaap

Nepal

4. Sherpa: Solu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 673
รหัสสำเนียงของ ROD: 00673

ชื่ออื่นสำหรับ Sherpa: Solu

셰르파
Khumbu
Namche Bazar
Serwa: Solu
Sharpa: Solu
Sherpa: Solu-Khumba/Namche Baz
Sherpa: Solukhumbu
Sherpa: Solu Khumbu
Sherpa: Solu-Khumbu
Solu
Solu-Khumbu
Xiaerba: Solu
शेर्पा: सोलु
西而巴
雪尔帕语
雪爾帕語

พื้นที่ใช้ภาษา Sherpa: Solu

Bhutan
China
India
Korea, South
Nepal
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sherpa: Solu

A32591 ข่าวประเสริฐ
A63083 Mark ch 10 - 16
A62315 Mark ch 1 - 9
C21371 พระคำแห่งชีวิต w/ Namche Bazar and LHASA

People Groups who speak Sherpa

Bhotia, Buddhist; Bhotia, Sikkim; Sherpa;