Krikati-Timbira [xri]

ชื่อภาษา ISO: Krikati-Timbira
รหัสภาษา ISO: xri
จำนวนประชากร: 740

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Krikati-Timbira: Krikati & Timbira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2321
จำนวนประชากร: 350

ชื่ออื่นสำหรับ Krikati-Timbira: Krikati & Timbira

Gaviao
Gaviao: Maranhao
Karakati
Krikati
Krikati & Timbira
Krikati-Timbira
Krinkati
Maranhao
Timbira

พื้นที่ใช้ภาษา Krikati-Timbira: Krikati & Timbira

Brazil

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Krikati-Timbira: Krikati & Timbira

A06430 พระคำแห่งชีวิต

2. Krinkati: Timbira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2323
จำนวนประชากร: 350

ชื่ออื่นสำหรับ Krinkati: Timbira

Krinkati-Timbira
Timbira

พื้นที่ใช้ภาษา Krinkati: Timbira

Brazil

People Groups who speak Krikati-Timbira

Krikati-Timbira;