Konkomba [xon]

ชื่อภาษา ISO: Konkomba
รหัสภาษา ISO: xon
จำนวนประชากร: 915,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Konkomba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2262
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 40

ชื่ออื่นสำหรับ Konkomba

Bikpakpaln
Kom Komba
Kpankpam
Likpakpaln

พื้นที่ใช้ภาษา Konkomba

Ghana
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Konkomba

A33270 เพลง
A29611 ข่าวประเสริฐ
C01960 พระคำแห่งชีวิต
A78168 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A78166 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A78169 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A78170 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A78167 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A78173 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A78171 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A78172 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Konkomba: Lichabool-nalong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12243
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Konkomba: Lichabool-nalong

Lichabool-nalong

พื้นที่ใช้ภาษา Konkomba: Lichabool-nalong

Ghana

3. Konkomba: Ligbeln

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12244
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Konkomba: Ligbeln

Ligbeln

พื้นที่ใช้ภาษา Konkomba: Ligbeln

Ghana

4. Konkomba: Likoonli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12245
รหัสสำเนียงของ ROD: 12245
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Konkomba: Likoonli

Likoonli

พื้นที่ใช้ภาษา Konkomba: Likoonli

Ghana

5. Konkomba: Limonkpel

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12246
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Konkomba: Limonkpel

Limonkpel

พื้นที่ใช้ภาษา Konkomba: Limonkpel

Ghana

6. Konkomba: Linafiel

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12247
จำนวนประชากร: 450,000

ชื่ออื่นสำหรับ Konkomba: Linafiel

Linafiel

พื้นที่ใช้ภาษา Konkomba: Linafiel

Ghana

People Groups who speak Konkomba

Konkomba;