Makhuwa-Marrevone [xmc]

ชื่อภาษา ISO: Makhuwa-Marrevone
รหัสภาษา ISO: xmc
จำนวนประชากร: 463,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Makhua Makhuana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13361
จำนวนประชากร: 300,000

ชื่ออื่นสำหรับ Makhua Makhuana

Emakhuwana
Makhuwa-Marrevone: Makhuwana
Makhuwana

พื้นที่ใช้ภาษา Makhua Makhuana

Mozambique

2. Makhuwa-Marrevone

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13359
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Makhuwa-Marrevone

Coastal Makhuwa
Emaka
Maca
Maka
Marevone
Marrevone
South Maca

พื้นที่ใช้ภาษา Makhuwa-Marrevone

Mozambique

People Groups who speak Makhuwa-Marrevone

Makhuwa-Marrevone;