Mainstream Kenyah [xkl]

ชื่อภาษา ISO: Mainstream Kenyah
รหัสภาษา ISO: xkl
จำนวนประชากร: 29,400

จีอาร์เอ็นมี 18 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dayak Umak Kulit

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19469
รหัสสำเนียงของ ROD: 19469

ชื่ออื่นสำหรับ Dayak Umak Kulit

Uma' Kulit

พื้นที่ใช้ภาษา Dayak Umak Kulit

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dayak Umak Kulit

A63782 ข่าวประเสริฐ

2. Kayan: Melah

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 825
รหัสสำเนียงของ ROD: 00825

ชื่ออื่นสำหรับ Kayan: Melah

Apo Kajan
Melah

พื้นที่ใช้ภาษา Kayan: Melah

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kayan: Melah

A11561 พระคำแห่งชีวิต

3. Kenyah: Badeng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11829
รหัสสำเนียงของ ROD: 11829
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kenyah: Badeng

Kayan River Bakung
Kenyah Ba'deng
Mainstream Kenyah: Badeng

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyah: Badeng

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyah: Badeng

A63370 ข่าวประเสริฐ

4. Kenyah: Bakung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4136
รหัสสำเนียงของ ROD: 04136

ชื่ออื่นสำหรับ Kenyah: Bakung

Bakong
Bakung
Bakung Kenya
Dayak Bakung
Mainstream Kenyah: Bakung

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyah: Bakung

Indonesia
Malaysia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyah: Bakung

A63781 ข่าวประเสริฐ
C84047 ข่าวประเสริฐ
A19361 พระคำแห่งชีวิต

5. Kenyah Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 815
รหัสสำเนียงของ ROD: 00815

ชื่ออื่นสำหรับ Kenyah Group

Kenjah I
Kenyah I
Lepu' Djalan
Lepu' Tau
Ma'alasan
Ma'alim
Ma' Kulit
Malong
Uma' Badeng

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyah Group

Indonesia
Malaysia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyah Group

C11450 พระคำแห่งชีวิต 1
C11451 พระคำแห่งชีวิต 2
C75317 พระคำแห่งชีวิต 3 in 3 dialects

6. Kenyah: Lepo' Bem

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21120
รหัสสำเนียงของ ROD: 21120

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyah: Lepo' Bem

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyah: Lepo' Bem

C63381 ข่าวประเสริฐ
A63382 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา

7. Kenyah: Lepo' Jalan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21128
รหัสสำเนียงของ ROD: 21128

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyah: Lepo' Jalan

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyah: Lepo' Jalan

A63369 ข่าวประเสริฐ

8. Kenyah: Lepo'ke

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20050
รหัสสำเนียงของ ROD: 20050

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyah: Lepo'ke

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyah: Lepo'ke

A62655 ข่าวประเสริฐ

9. Kenyah: Lepo' Ndang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21121
รหัสสำเนียงของ ROD: 21121

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyah: Lepo' Ndang

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyah: Lepo' Ndang

C63374 ข่าวประเสริฐ

10. Kenyah: Lepo' Tau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4137
รหัสสำเนียงของ ROD: 04137

ชื่ออื่นสำหรับ Kenyah: Lepo' Tau

Lepo' Tau
Madang

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyah: Lepo' Tau

Indonesia
Malaysia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyah: Lepo' Tau

A63784 ข่าวประเสริฐ
C05551 ข่าวประเสริฐ

11. Kenyah: Lepo' Tepu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21122
รหัสสำเนียงของ ROD: 21122

ชื่ออื่นสำหรับ Kenyah: Lepo' Tepu

Kenyah: Lepu' Tepu

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyah: Lepo' Tepu

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyah: Lepo' Tepu

A63366 ข่าวประเสริฐ

12. Kenyah: Long Patah

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 574
รหัสสำเนียงของ ROD: 00574

ชื่ออื่นสำหรับ Kenyah: Long Patah

Berawan: Long Patah
Long Patah

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyah: Long Patah

Indonesia
Malaysia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyah: Long Patah

A25011 พระคำแห่งชีวิต

13. Kenyah: Malasan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4138
รหัสสำเนียงของ ROD: 04138

ชื่ออื่นสำหรับ Kenyah: Malasan

Malasan

พื้นที่ใช้ภาษา Kenyah: Malasan

Indonesia
Malaysia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kenyah: Malasan

C19150 ข่าวประเสริฐ

14. Mainstream Kenyah: Lepo' Kuda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11838
จำนวนประชากร: 1,200

ชื่ออื่นสำหรับ Mainstream Kenyah: Lepo' Kuda

Lepo' Kulit

พื้นที่ใช้ภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Kuda

Indonesia

15. Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11837
จำนวนประชากร: 1,200

ชื่ออื่นสำหรับ Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

Kehja
Kelinjau
Kelinyau
Kenja
Kenya
Kenyah
Kindjin
Kinjin
Lepo' Maut

พื้นที่ใช้ภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Maut

Indonesia

16. Mainstream Kenyah: Lepo' Tau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11841
รหัสสำเนียงของ ROD: 11841
จำนวนประชากร: 1,200

ชื่ออื่นสำหรับ Mainstream Kenyah: Lepo' Tau

Uma Tau

พื้นที่ใช้ภาษา Mainstream Kenyah: Lepo' Tau

Indonesia

17. Mainstream Kenyah: Uma Jalan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11840
จำนวนประชากร: 1,200

ชื่ออื่นสำหรับ Mainstream Kenyah: Uma Jalan

Uma Jalam

พื้นที่ใช้ภาษา Mainstream Kenyah: Uma Jalan

Indonesia

18. Uma Tukung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11830
รหัสสำเนียงของ ROD: 11830
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Uma Tukung

Mainstream Kenyah: Uma Takung

พื้นที่ใช้ภาษา Uma Tukung

Indonesia
Malaysia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Uma Tukung

A63786 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Mainstream Kenyah

Kenyah, Kayan River; Kenyah, Kelinyau; Kenyah, Mahakam; Kenyah, Upper Baram;