Hdi [xed]

ชื่อภาษา ISO: Hdi
รหัสภาษา ISO: xed
จำนวนประชากร: 29,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hdi: Tur

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2813
รหัสสำเนียงของ ROD: 02813
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Hdi: Tur

Hdi
Hdi Turu
Hedi: Tur
Hide
Tur
Xadi
Xedi

พื้นที่ใช้ภาษา Hdi: Tur

Cameroon
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hdi: Tur

C07461 พระคำแห่งชีวิต

2. Hedi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2928
รหัสสำเนียงของ ROD: 02928

ชื่ออื่นสำหรับ Hedi

Hide
Tourou
Turu-Hide
Xadi
Xedi

พื้นที่ใช้ภาษา Hedi

Cameroon
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hedi

C22411 พระคำแห่งชีวิต

3. Xadi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4432
รหัสสำเนียงของ ROD: 04432

ชื่ออื่นสำหรับ Xadi

Hedi: Xadi
Hide
Turu-Hide
Xedi

พื้นที่ใช้ภาษา Xadi

Cameroon
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Xadi

C23480 Becoming a Friend of God

People Groups who speak Hdi

Hide, Xedi;