Western Fijian [wyy]

ชื่อภาษา ISO: Western Fijian
รหัสภาษา ISO: wyy
จำนวนประชากร: 57,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Fijian, Western: Wailevu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4461
รหัสสำเนียงของ ROD: 04461

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian, Western: Wailevu

Nadroga
Wailevu

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian, Western: Wailevu

Fiji

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Fijian, Western: Wailevu

A23910 พระคำแห่งชีวิต

2. Fijian, Western: Waya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9805
จำนวนประชากร: 57,000

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian, Western: Waya

Magodro
Nakoroboya
Noikoro
Waya

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian, Western: Waya

Fiji

3. Fijian: Yasawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4459
รหัสสำเนียงของ ROD: 04459

ชื่ออื่นสำหรับ Fijian: Yasawa

Yasawa

พื้นที่ใช้ภาษา Fijian: Yasawa

Fiji

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Fijian: Yasawa

C23930 พระคำแห่งชีวิต

4. Nadroga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4303
รหัสสำเนียงของ ROD: 04303

ชื่ออื่นสำหรับ Nadroga

Baaravi
Fiji
Fijian, Western: Nuclear Western Fijian
Nadrogaa
Nadrogan
Nadronga
Nuclear Western Fijian
Tubaniwai
Western Fijian

พื้นที่ใช้ภาษา Nadroga

Fiji

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nadroga

C21660 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Western Fijian

Nadroga; Nuclear Western Fiji;