Waama [wwa]

ชื่อภาษา ISO: Waama
รหัสภาษา ISO: wwa
จำนวนประชากร: 74,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Waama: Tangamma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18086
รหัสสำเนียงของ ROD: 18086
จำนวนประชากร: 40,000

ชื่ออื่นสำหรับ Waama: Tangamma

Tangamma

พื้นที่ใช้ภาษา Waama: Tangamma

Benin

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Waama: Tangamma

A63688 พระคำแห่งชีวิต & เพลง

2. Yoabou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2809
รหัสสำเนียงของ ROD: 02809
จำนวนประชากร: 30,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yoabou

Tankamba
Waama
Yoabu
Youwabou

พื้นที่ใช้ภาษา Yoabou

Benin

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yoabou

A01891 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Waama

Waama; Waama, Yoabou;