Wuvulu-Aua [wuv]

ชื่อภาษา ISO: Wuvulu-Aua
รหัสภาษา ISO: wuv
จำนวนประชากร: 1,560

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Wuvulu-Aua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4569

ชื่ออื่นสำหรับ Wuvulu-Aua

Aua-Viwulu
Viwulu-Aua
Wuvulu

พื้นที่ใช้ภาษา Wuvulu-Aua

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wuvulu-Aua

C74690 เพลง
A74689 ข่าวประเสริฐ

2. Wuvulu-Aua: Aua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18340
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wuvulu-Aua: Aua

Aua

พื้นที่ใช้ภาษา Wuvulu-Aua: Aua

Papua New Guinea

People Groups who speak Wuvulu-Aua

Wuvulu-Aua;