Wu Chinese [wuu]

ชื่อภาษา ISO: Wu Chinese
รหัสภาษา ISO: wuu
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: ภาษาจีน (Chinese)
จำนวนประชากร: 77,200,000

จีอาร์เอ็นมี 12 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chinese: Ningpo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19408
รหัสสำเนียงของ ROD: 19408

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese: Ningpo

China
United States of America

2. Chinese: Shanghai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 396
รหัสสำเนียงของ ROD: 00396
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 80

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese: Shanghai

Chinese, Wu: Shanghai
Shanghai
Shanghai Chinese
Suchow
吳語
吴语
汉, 吴
漢, 吳

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese: Shanghai

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chinese: Shanghai

A03631 Becoming a Friend of God

3. Chinese: Soochow

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19412
รหัสสำเนียงของ ROD: 19412

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese: Soochow

China

4. Chinese: Wenchow

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19413
รหัสสำเนียงของ ROD: 19413

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese: Wenchow

China

5. Chinese, Wu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4694
รหัสสำเนียงของ ROD: 04694

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Wu

Liangxi
Wu
Wuxi


汉, 吴
漢, 吳

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Wu

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chinese, Wu

A25900 พระคำแห่งชีวิต

6. Chinese, Wu: Chuqu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8863
จำนวนประชากร: 77,175,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Wu: Chuqu

Chuqu

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Wu: Chuqu

China

7. Chinese, Wu: Jinhua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8864
รหัสสำเนียงของ ROD: 08864
จำนวนประชากร: 77,175,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Wu: Jinhua

Jinhua
Kinhwa

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Wu: Jinhua

China

8. Chinese, Wu: Oujiang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8865
จำนวนประชากร: 77,175,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Wu: Oujiang

Oujiang

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Wu: Oujiang

China

9. Chinese, Wu: Taihu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8866
รหัสสำเนียงของ ROD: 08866
จำนวนประชากร: 77,175,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Wu: Taihu

Taihu

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Wu: Taihu

China

10. Chinese, Wu: Taizhou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8867
รหัสสำเนียงของ ROD: 08867
จำนวนประชากร: 77,175,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Wu: Taizhou

Taizhou

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Wu: Taizhou

China

11. Chinese, Wu: Wuzhou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8868
จำนวนประชากร: 77,175,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Wu: Wuzhou

Wuzhou

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Wu: Wuzhou

China

12. Chinese, Wu: Xuanzhou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8869
จำนวนประชากร: 77,175,000

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Wu: Xuanzhou

Xuanzhou

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Wu: Xuanzhou

China

People Groups who speak Wu Chinese

Han Chinese, Wenchow; Han Chinese, Wu;