Wutung [wut]

ชื่อภาษา ISO: Wutung
รหัสภาษา ISO: wut
จำนวนประชากร: 900

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dumo: Waramo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5001
รหัสสำเนียงของ ROD: 05001

ชื่ออื่นสำหรับ Dumo: Waramo

Waramo

พื้นที่ใช้ภาษา Dumo: Waramo

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dumo: Waramo

A80138 ข่าวประเสริฐ & เพลง

2. Wutung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5002
จำนวนประชากร: 900

ชื่ออื่นสำหรับ Wutung

Udung

พื้นที่ใช้ภาษา Wutung

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wutung

A80139 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Wutung

Wutung;