Wunambal [wub]

ชื่อภาษา ISO: Wunambal
รหัสภาษา ISO: wub
จำนวนประชากร: 20

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Wunambal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3729
จำนวนประชากร: 20

พื้นที่ใช้ภาษา Wunambal

Australia

2. Wunambal: Gambera

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18336

พื้นที่ใช้ภาษา Wunambal: Gambera

Australia

3. Wunambal: Miwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18337

พื้นที่ใช้ภาษา Wunambal: Miwa

Australia