Wasa [wss]

ชื่อภาษา ISO: Wasa
รหัสภาษา ISO: wss
จำนวนประชากร: 309,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Wasa: Amenfi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18216
จำนวนประชากร: 175,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wasa: Amenfi

Amenfi

พื้นที่ใช้ภาษา Wasa: Amenfi

Ghana

2. Wasa: Fianse

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18217
จำนวนประชากร: 175,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wasa: Fianse

Fianse

พื้นที่ใช้ภาษา Wasa: Fianse

Ghana

3. Wassa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4549
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 32

ชื่ออื่นสำหรับ Wassa

Wasa
Wasaw

พื้นที่ใช้ภาษา Wassa

Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wassa

C25231 Becoming a Friend of God

People Groups who speak Wasa

Wasa;