Adilabad Gondi [wsg]

ชื่อภาษา ISO: Adilabad Gondi
รหัสภาษา ISO: wsg
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Gondi
จำนวนประชากร: 300,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Adilabad Gondi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22716
จำนวนประชากร: 300,000

พื้นที่ใช้ภาษา Adilabad Gondi

India

2. Gondi, Southern: Nirmal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10299
จำนวนประชากร: 136,933

ชื่ออื่นสำหรับ Gondi, Southern: Nirmal

Nirmal
गोंडी , दक्षिणी : निर्मल

พื้นที่ใช้ภาษา Gondi, Southern: Nirmal

India

3. Gondi, Southern: Rajura

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10300
จำนวนประชากร: 136,933

ชื่ออื่นสำหรับ Gondi, Southern: Rajura

Rajura
गोंडी , दक्षिणी : राजुरा

พื้นที่ใช้ภาษา Gondi, Southern: Rajura

India

4. Gondi, Southern: Utnoor

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10302
จำนวนประชากร: 136,933

ชื่ออื่นสำหรับ Gondi, Southern: Utnoor

Utnoor
गोंडी , दक्षिणी : उट्नूर

พื้นที่ใช้ภาษา Gondi, Southern: Utnoor

India