Waru [wru]

ชื่อภาษา ISO: Waru
รหัสภาษา ISO: wru
จำนวนประชากร: 500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Waru

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18211
จำนวนประชากร: 350

ชื่ออื่นสำหรับ Waru

Mapute
Mopute

พื้นที่ใช้ภาษา Waru

Indonesia

2. Waru: Lalomerui

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18212
จำนวนประชากร: 350

ชื่ออื่นสำหรับ Waru: Lalomerui

Lalomerui

พื้นที่ใช้ภาษา Waru: Lalomerui

Indonesia

People Groups who speak Waru

Waru;