Warapu [wra]

ชื่อภาษา ISO: Warapu
รหัสภาษา ISO: wra
จำนวนประชากร: 410

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Warapu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3749
จำนวนประชากร: 400
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 10

พื้นที่ใช้ภาษา Warapu

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Warapu

C22111 พระคำแห่งชีวิต

2. Warapu: Pou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21171

พื้นที่ใช้ภาษา Warapu: Pou

Papua New Guinea

3. Warapu: Ramo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21170

พื้นที่ใช้ภาษา Warapu: Ramo

Papua New Guinea

4. Warapu: Sumo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21169

พื้นที่ใช้ภาษา Warapu: Sumo

Papua New Guinea

People Groups who speak Warapu

Arop;