Wawonii [wow]

ชื่อภาษา ISO: Wawonii
รหัสภาษา ISO: wow
จำนวนประชากร: 32,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Wawonii

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18237
จำนวนประชากร: 22,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wawonii

Wowonii

พื้นที่ใช้ภาษา Wawonii

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wawonii

A64586 Kabar Moiko [ข่าวประเสริฐ]

2. Wawonii: Menui

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18238
จำนวนประชากร: 7,500

ชื่ออื่นสำหรับ Wawonii: Menui

Menui

พื้นที่ใช้ภาษา Wawonii: Menui

Indonesia

People Groups who speak Wawonii

Wawonii;