Wolof [wol]

ชื่อภาษา ISO: Wolof
รหัสภาษา ISO: wol
จำนวนประชากร: 3,976,500

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Wolof

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1885

ชื่ออื่นสำหรับ Wolof

Bahasa Wolof
Dylof
Ouolof
Volof
Volofo
Walaf
Waro-Waro
Wolof-Sprache
Woulof
Yallof
زبان قالمیق
Волоф
沃洛夫語; 渥魯夫語
沃洛夫语; 渥鲁夫语

พื้นที่ใช้ภาษา Wolof

Gambia, The
Guinea-Bissau
Mali
Mauritania
Senegal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wolof

A33540 ข่าวประเสริฐ^
A01501 พระคำแห่งชีวิต
A37160 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A37161 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

2. Wolof: Baol

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18322
จำนวนประชากร: 3,215,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wolof: Baol

Baol

พื้นที่ใช้ภาษา Wolof: Baol

Mauritania
Senegal

3. Wolof: Cayor

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18323
จำนวนประชากร: 3,215,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wolof: Cayor

Cayor

พื้นที่ใช้ภาษา Wolof: Cayor

Mauritania
Senegal

4. Wolof: Dyolof

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18324
รหัสสำเนียงของ ROD: 18324
จำนวนประชากร: 3,215,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wolof: Dyolof

Djolof
Dyolof
Jolof
Wolof

พื้นที่ใช้ภาษา Wolof: Dyolof

Mauritania
Senegal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wolof: Dyolof

A37811 ข่าวประเสริฐ

5. Wolof: Jander

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18325
จำนวนประชากร: 3,215,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wolof: Jander

Jander

พื้นที่ใช้ภาษา Wolof: Jander

Senegal

6. Wolof: Lebou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18326
รหัสสำเนียงของ ROD: 18326
จำนวนประชากร: 3,215,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wolof: Lebou

Lebou
Lebu

พื้นที่ใช้ภาษา Wolof: Lebou

Mauritania
Senegal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wolof: Lebou

A37813 ข่าวประเสริฐ

7. Wolof: Ndyanger

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18327
จำนวนประชากร: 3,215,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wolof: Ndyanger

Ndyanger

พื้นที่ใช้ภาษา Wolof: Ndyanger

Mauritania
Senegal

People Groups who speak Wolof

Wolof; Wolof, Lebou;