Kamang [woi]

ชื่อภาษา ISO: Kamang
รหัสภาษา ISO: woi
จำนวนประชากร: 6,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kamang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11440
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamang

Waisika
Woisika

พื้นที่ใช้ภาษา Kamang

Indonesia

2. Kamang: Kamana-kamang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11441
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamang: Kamana-kamang

Kamana-kamang

พื้นที่ใช้ภาษา Kamang: Kamana-kamang

Indonesia

3. Kamang: Lembur

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11443
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamang: Lembur

Kawel
Lembur
Limbur

พื้นที่ใช้ภาษา Kamang: Lembur

Indonesia

4. Kamang: Sibo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11444
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamang: Sibo

Sibo

พื้นที่ใช้ภาษา Kamang: Sibo

Indonesia

5. Kamang: Tiayai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11445
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamang: Tiayai

Tiayai

พื้นที่ใช้ภาษา Kamang: Tiayai

Indonesia

6. Kamang: Watang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11446
จำนวนประชากร: 12,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kamang: Watang

Watang

พื้นที่ใช้ภาษา Kamang: Watang

Indonesia

People Groups who speak Kamang

Woisika;