Woleaian [woe]

ชื่อภาษา ISO: Woleaian
รหัสภาษา ISO: woe
จำนวนประชากร: 1,630

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Woleaian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18321
จำนวนประชากร: 1,631

พื้นที่ใช้ภาษา Woleaian

Micronesia, Federated States of

2. Woleaian: Lamotrek

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18320
จำนวนประชากร: 1,631

ชื่ออื่นสำหรับ Woleaian: Lamotrek

Lamotrek

พื้นที่ใช้ภาษา Woleaian: Lamotrek

Micronesia, Federated States of

People Groups who speak Woleaian

Woleaian;