Wè Northern [wob]

ชื่อภาษา ISO: Wè Northern
รหัสภาษา ISO: wob
จำนวนประชากร: 156,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. We Northern: Peome

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18245
จำนวนประชากร: 156,300

ชื่ออื่นสำหรับ We Northern: Peome

Péomé
We Northern: Péomé

พื้นที่ใช้ภาษา We Northern: Peome

Côte d'Ivoire

2. We Northern: Semien

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18246
จำนวนประชากร: 156,300

ชื่ออื่นสำหรับ We Northern: Semien

Gbean
Gbéan
Sémien
We Northern: Sémien

พื้นที่ใช้ภาษา We Northern: Semien

Côte d'Ivoire

3. We Northern: Tao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18247
จำนวนประชากร: 156,300

ชื่ออื่นสำหรับ We Northern: Tao

Tao

พื้นที่ใช้ภาษา We Northern: Tao

Côte d'Ivoire

4. Wobe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1633

ชื่ออื่นสำหรับ Wobe

We Northern

พื้นที่ใช้ภาษา Wobe

Côte d'Ivoire

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wobe

A01151 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Wè Northern

Wobe;