Mwani [wmw]

ชื่อภาษา ISO: Mwani
รหัสภาษา ISO: wmw
จำนวนประชากร: 118,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kimwani: Ibo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6100
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kimwani: Ibo

Kiwibo
Muane
Mwani: Wibo
Quimuane
Wibo

พื้นที่ใช้ภาษา Kimwani: Ibo

Mozambique

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kimwani: Ibo

C82360 เพลง
A82346 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A82344 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A82347 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A82348 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A82345 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A82351 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A82349 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A82350 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Mwani: Kisanga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14473
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mwani: Kisanga

Kikisanga
Kisanga
Quissanga

พื้นที่ใช้ภาษา Mwani: Kisanga

Mozambique

3. Mwani: Nkojo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14474
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mwani: Nkojo

Kinkojo
Nkojo

พื้นที่ใช้ภาษา Mwani: Nkojo

Mozambique

4. Mwani: Nsimbwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14475
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mwani: Nsimbwa

Kinsimbwa
Nsimbwa

พื้นที่ใช้ภาษา Mwani: Nsimbwa

Mozambique

People Groups who speak Mwani

Mwani;