Wambon [wms]

ชื่อภาษา ISO: Wambon
รหัสภาษา ISO: wms
จำนวนประชากร: 3,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Wambon: Barat

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18145
รหัสสำเนียงของ ROD: 18145
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wambon: Barat

Wambon Barat
Wamdar

พื้นที่ใช้ภาษา Wambon: Barat

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wambon: Barat

A37642 ข่าวประเสริฐ

2. Wambon: Timur

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21129
รหัสสำเนียงของ ROD: 21129

พื้นที่ใช้ภาษา Wambon: Timur

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wambon: Timur

C63468 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Wambon

Wambon;