Wamin [wmi]

ชื่อภาษา ISO: Wamin
รหัสภาษา ISO: wmi

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Agwamin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6763

พื้นที่ใช้ภาษา Agwamin

Australia

2. Wamin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18146
จำนวนประชากร: 1

พื้นที่ใช้ภาษา Wamin

Australia