Wambule [wme]

ชื่อภาษา ISO: Wambule
รหัสภาษา ISO: wme
จำนวนประชากร: 13,500

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chourase: Bonu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8917
จำนวนประชากร: 5,000

พื้นที่ใช้ภาษา Chourase: Bonu

Nepal

2. Chourase: Ubu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8918
จำนวนประชากร: 5,000

พื้นที่ใช้ภาษา Chourase: Ubu

Nepal

3. Wambule

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4258

ชื่ออื่นสำหรับ Wambule

Ambule
Chaurasia
Chaurasya
Chourase
Chourasia
Ombchauras
Ombule
Rabong Rai
Rai: Umbule
Tsaurasya
Tsaurasya: Umbule
Umbule

พื้นที่ใช้ภาษา Wambule

Nepal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wambule

C62319 ข่าวประเสริฐ
C20090 พระคำแห่งชีวิต 1w/ NEPALI
C24580 พระคำแห่งชีวิต 2