Wambaya [wmb]

ชื่อภาษา ISO: Wambaya
รหัสภาษา ISO: wmb
จำนวนประชากร: 20

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Wambaya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18141
จำนวนประชากร: 12

พื้นที่ใช้ภาษา Wambaya

Australia

2. Wambaya: Binbinga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18142

พื้นที่ใช้ภาษา Wambaya: Binbinga

Australia

3. Wambaya: Gudandji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18143

พื้นที่ใช้ภาษา Wambaya: Gudandji

Australia