Waja [wja]

ชื่อภาษา ISO: Waja
รหัสภาษา ISO: wja
จำนวนประชากร: 60,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Wagga: Vemngo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1788
รหัสสำเนียงของ ROD: 01788

ชื่ออื่นสำหรับ Wagga: Vemngo

Vemngo
Waja: Wagga

พื้นที่ใช้ภาษา Wagga: Vemngo

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wagga: Vemngo

C14831 พระคำแห่งชีวิต w/ WAGGA: Central

2. Waja

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1969

ชื่ออื่นสำหรับ Waja

Nyan Wiyau
Waja: South
Wiyaa
Wuya

พื้นที่ใช้ภาษา Waja

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Waja

C00581 พระคำแห่งชีวิต w/ WAJA: South

3. Waja: Deruwo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18112
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Waja: Deruwo

Deruwo
Wajan Dutse

พื้นที่ใช้ภาษา Waja: Deruwo

Nigeria

People Groups who speak Waja

Wagga;