North Wahgi [whg]

ชื่อภาษา ISO: North Wahgi
รหัสภาษา ISO: whg
จำนวนประชากร: 47,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. North Wahgi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5167

ชื่ออื่นสำหรับ North Wahgi

Warakar

พื้นที่ใช้ภาษา North Wahgi

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา North Wahgi

A60034 เพลง 2
A60080 เพลง 3

2. North Wahgi: Banz-Nondugl

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5166
รหัสสำเนียงของ ROD: 05166

ชื่ออื่นสำหรับ North Wahgi: Banz-Nondugl

Banz-Nondugl
Yu We

พื้นที่ใช้ภาษา North Wahgi: Banz-Nondugl

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา North Wahgi: Banz-Nondugl

A60065 เพลง
A60054 Jesus Christ Has the Power to Save

People Groups who speak North Wahgi

Wahgi, North;