Wejewa [wew]

ชื่อภาษา ISO: Wejewa
รหัสภาษา ISO: wew
จำนวนประชากร: 65,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lauli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 693
รหัสสำเนียงของ ROD: 00693

ชื่ออื่นสำหรับ Lauli

Waidjewa
Wajewa
Wejewa: Lauli
Wewewa
Weyewa: Lauli

พื้นที่ใช้ภาษา Lauli

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lauli

A05541 ข่าวประเสริฐ
C09020 พระคำแห่งชีวิต

2. Wejewa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18260
จำนวนประชากร: 65,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wejewa

Veveva
Waidjewa
Wajewa
West Sumbanese
Wewewa
Wewjewa
Weyewa

พื้นที่ใช้ภาษา Wejewa

Indonesia

3. Wejewa: Tana Righu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18262
จำนวนประชากร: 65,000

ชื่ออื่นสำหรับ Wejewa: Tana Righu

Tana Righu

พื้นที่ใช้ภาษา Wejewa: Tana Righu

Indonesia

People Groups who speak Wejewa

Wewewa;