Wè Western [wec]

ชื่อภาษา ISO: Wè Western
รหัสภาษา ISO: wec
จำนวนประชากร: 25,200

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. We Western

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18256
จำนวนประชากร: 25,188

ชื่ออื่นสำหรับ We Western

Gere
Guere
Guéré
Neyo
Wee
Wèè

พื้นที่ใช้ภาษา We Western

Côte d'Ivoire

2. We Western: Kaoro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18257
จำนวนประชากร: 25,188

ชื่ออื่นสำหรับ We Western: Kaoro

Kaawlu
Kaoro
Kaowlu

พื้นที่ใช้ภาษา We Western: Kaoro

Côte d'Ivoire

3. We Western: Nidrou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18258
จำนวนประชากร: 25,188

ชื่ออื่นสำหรับ We Western: Nidrou

Nidrou
Nidru

พื้นที่ใช้ภาษา We Western: Nidrou

Côte d'Ivoire

People Groups who speak Wè Western

Western Guere, Wee;