Wadjiginy [wdj]

ชื่อภาษา ISO: Wadjiginy
รหัสภาษา ISO: wdj
จำนวนประชากร: 12

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kuwama

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12585
จำนวนประชากร: 2

ชื่ออื่นสำหรับ Kuwama

Wagaydy
Wogaity

พื้นที่ใช้ภาษา Kuwama

Australia

2. Wadjiginy: Pungupungu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18091
จำนวนประชากร: 12

ชื่ออื่นสำหรับ Wadjiginy: Pungupungu

Kandjerramal
Kuwama
Patjtjamalh
Pungupungu

พื้นที่ใช้ภาษา Wadjiginy: Pungupungu

Australia

3. Wadyiginy

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3727
รหัสสำเนียงของ ROD: 03727

ชื่ออื่นสำหรับ Wadyiginy

Wadjiginy
Worgait

พื้นที่ใช้ภาษา Wadyiginy

Australia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wadyiginy

C15600 พระคำแห่งชีวิต