Waci Gbe [wci]

ชื่อภาษา ISO: Waci Gbe
รหัสภาษา ISO: wci
จำนวนประชากร: 802,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ouatchi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22524
รหัสสำเนียงของ ROD: 22524
จำนวนประชากร: 700,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ouatchi

Waci Gbe

พื้นที่ใช้ภาษา Ouatchi

Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ouatchi

A64935 ข่าวประเสริฐ
A63443 ข่าวประเสริฐ
A64937 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A64936 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A64934 Jesus Can Protect You

2. Ouatchi: Benin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2808
รหัสสำเนียงของ ROD: 02808
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ouatchi: Benin

Ouatchi.
Ouatci
Wachi
Waci
Waci-Gbe
Watyi
Watyu

พื้นที่ใช้ภาษา Ouatchi: Benin

Benin
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ouatchi: Benin

A64700 ข่าวประเสริฐ
A05851 พระคำแห่งชีวิต
A64703 Jesus is my strength

People Groups who speak Waci Gbe

Watchi;