Waigali [wbk]

ชื่อภาษา ISO: Waigali
รหัสภาษา ISO: wbk
จำนวนประชากร: 11,700

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nishei

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3335
รหัสสำเนียงของ ROD: 03335

ชื่ออื่นสำหรับ Nishei

Kalasha-Ala
Suki
Wai
Wai-Ala
Waigala
Waigalii
Waigeli
Zhonjigali

พื้นที่ใช้ภาษา Nishei

Afghanistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nishei

A16580 พระคำแห่งชีวิต

2. Waigali: Varjan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18103
จำนวนประชากร: 8,000

ชื่ออื่นสำหรับ Waigali: Varjan

Varjan

พื้นที่ใช้ภาษา Waigali: Varjan

Afghanistan

3. Waygali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3331
รหัสสำเนียงของ ROD: 03331

ชื่ออื่นสำหรับ Waygali

Gambiri
Katori
Suki
Waigal
Waigali

พื้นที่ใช้ภาษา Waygali

Afghanistan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Waygali

A16651 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Waigali

Nuristani, Waigeli;