Wara [wbf]

ชื่อภาษา ISO: Wara
รหัสภาษา ISO: wbf
จำนวนประชากร: 4,500

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. WARA

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2816
จำนวนประชากร: 4,500

ชื่ออื่นสำหรับ WARA

Ouala
Ouara
Samoe

พื้นที่ใช้ภาษา WARA

Burkina Faso

บันทึกเสียงที่มีในภาษา WARA

C22530 Becoming a Friend of God

2. Wara: Faniagara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18190
รหัสสำเนียงของ ROD: 18190
จำนวนประชากร: 4,500

ชื่ออื่นสำหรับ Wara: Faniagara

Faniagara

พื้นที่ใช้ภาษา Wara: Faniagara

Burkina Faso

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wara: Faniagara

C37902 ข่าวประเสริฐ
C37903 Becoming a Friend of God

3. Wara: Negueni-klani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18191
รหัสสำเนียงของ ROD: 18191
จำนวนประชากร: 4,500

ชื่ออื่นสำหรับ Wara: Negueni-klani

Negueni-klani

พื้นที่ใช้ภาษา Wara: Negueni-klani

Burkina Faso

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wara: Negueni-klani

C37896 ข่าวประเสริฐ
C37897 Becoming a Friend of God

4. Wara: Ouatourou-niasogoni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18192
รหัสสำเนียงของ ROD: 18192
จำนวนประชากร: 4,500

ชื่ออื่นสำหรับ Wara: Ouatourou-niasogoni

Ouatourou-niasogoni

พื้นที่ใช้ภาษา Wara: Ouatourou-niasogoni

Burkina Faso

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wara: Ouatourou-niasogoni

A37882 ข่าวประเสริฐ
C37883 Becoming a Friend of God

5. Wara: Soulani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18193
รหัสสำเนียงของ ROD: 18193
จำนวนประชากร: 4,500

ชื่ออื่นสำหรับ Wara: Soulani

Soulani

พื้นที่ใช้ภาษา Wara: Soulani

Burkina Faso

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wara: Soulani

C37904 ข่าวประเสริฐ
C37905 Becoming a Friend of God

People Groups who speak Wara

Wara;