Wayana [way]

ชื่อภาษา ISO: Wayana
รหัสภาษา ISO: way
จำนวนประชากร: 850

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Wayana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2334
จำนวนประชากร: 500

ชื่ออื่นสำหรับ Wayana

Alukuyana
Guayana
Oajana
Oayana
Oiana
Oyana
Roucouyenne
Uaiana
Upurui
Wajana
Wayâna

พื้นที่ใช้ภาษา Wayana

Brazil
Suriname

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wayana

A07601 พระคำแห่งชีวิต

2. Wayana: Rucuyen

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18242
จำนวนประชากร: 75

ชื่ออื่นสำหรับ Wayana: Rucuyen

Roucouyenne
Rucuyen

พื้นที่ใช้ภาษา Wayana: Rucuyen

Brazil
Suriname

3. Wayana: Urucuiana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18243
จำนวนประชากร: 75

ชื่ออื่นสำหรับ Wayana: Urucuiana

Urucena
Urucuiana

พื้นที่ใช้ภาษา Wayana: Urucuiana

Suriname

People Groups who speak Wayana

Wayana;